Företagshälsovård

En hälsosam arbetsplats är en bra arbetsplats. För att förhindra ohälsa och sjukskrivningar är det viktigt att alla medarbetare upplever en god hälsa och känner harmoni och motivation på sin arbetsplats. QV hjälper er att skapa en hälsomedvetenhet och att odla en god livsstil. Vi utformar och följer upp behandlingar gemensamt med våra arbetstagare och arbetsgivare.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med jaget, laget och företaget d v s på individ, grupp och organisationsnivå. Vi arbetar med att främja och förstärka det friska, förebygga ohälsa och vid behov arbetsinriktad rehabilitering, för en optimal fysisk, psykisk och social hälsa.

Vårt hälsosamarbete med företag skall vara enkelt, konkret och hälsobringande. Vi arbetar flexibelt med korta beslutsvägar och har tex inga abonnemangsavgifter eller anslutningsavgifter. Då vi dessutom är en lokalt verkande aktör utan mellanhänder och tyngre administration, kan vi erbjuda en attraktiv prisnivå. Vidare får man alltid träffa samma personal vilket bygger förtroende och trygghet för företagets anställda och ledning.

Vi strävar efter att vara synliga på arbetsplatser och gör tex regelbundet återkommande återkopplingar och besök på respektive kundföretag.

Vi har en fullt datoriserad och mobil undersökningsutrustning avseende bla EKG, lungfunktionstest, hörseltest och blodprovstagning varför vi kan erbjuda en tidseffektiv och utvidgad provtagning/testning, även på respektive arbetsplats.

Vår arbetsplats är från Malmö i söder till Uppsala i norr.

Samarbetspartners

qvab